Kapasite Raporu İşlemleri

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI
HESAP ADI ŞUBE

KODU

HESAP

NO

IBAN NO BANKA ŞUBESİ
TOBB-Kapasite Bedelleri 4201 785529 TR100006400000142010785529 T. İŞ BANKASI AKAY
TOBB-Kapasite Bedelleri 153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
TOBB-Kapasite Bedelleri 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY
TOBB-Kapasite Bedelleri 184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
TOBB-Kapasite Bedelleri 1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ
 • Üstteki TOBB hesaplarından birine 700- TL yatırılması gerekmektedir. (Açıklamaya Firma Ünvanı ve Kapasite Raporu Bedeli Yazılacaktır.)
***ÖNEMLİ NOT :  Sanayi Sicil Belgesi olmayan tesislerin; Odamızdan Kapasite Raporlarını aldıktan sonra kapasite raporunda yazılı Üretime Başlama Tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları ve Sanayi Sicil Belgelerini almaları gerekmektedir. Aksi takdirde para cezası bulunduğunu önemle hatırlatırız.

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı 

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve iş gücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlen en belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler
– Yatırım Teşvik Belgesi,
– Dahilde İşleme İzin Belgesi,
– Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
– Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
– Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
– Resmi ve özel ihalelerde,
– Yurt içi ve yurt dışı kredi teminlerinde,
– Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımlarda,
– Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan ham maddelerin temininde,
– İmalatçı belgesi alımında,
– Vergi incelemelerinde,
– Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? 

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • TOBB Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
 • İplik Sanayii
 • Dokuma Sanayii
 • Örme Sanayii
 • Konfeksiyon Sanayii
 • Boya, Apre ve Emprime Sanayii
 • Jüt ve Amyant Sanayii
 • Halı ve Hasır Sanayii
 • Döküm Sanayii
 • Madeni Eşya Sanayii
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
 • Çeşitli Metal Sanayii
 • Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayii
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Ağaç Eşya Sanayii
 • Toprak Eşya Sanayii
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
 • Cam ve Porselen Sanayii
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
 • Baskı ve Cilt Sanayii
 • Kimya Sanayii
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
 • Plastik Eşya Sanayii
 • Kauçuk Eşya Sanayii
 • Deri Eşya Sanayii
 • Film ve Fotoğraf Sanayii
 • Protez ve Ortopedi Sanayii
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

 • Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü’ne başvurulur,
 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
 • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
 • Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 3 nüsha derlenerek  onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,
 • TOBB’un onayından sonra 1 nüshası İstanbul Ticaret Odası’nın ilgili biriminde firma dosyasında muhafaza edilir.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Süre bitimi,
 • Adresi değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun İstanbul Ticaret Odası’nca tesbiti),
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması.